photography

New photos ~ Нови фотки

Here are couple of photos I took today.


Еве неколку фотки кои ги направив денес.

Can’t decide if I should go with colors or black and white with the next two.


Не можам да се одлучам дали да идам со боја или црно-бело со наредните 2.

 

Advertisements

Weekend vibes in the park ~ Викендашки во парк

No matter the season, Skopje city park will forever be my favorite place in the city, and a never-ending inspiration for photography.


Без разлика на сезоната, Градски парк Скопје засекогаш ќе остане моето омилено место во градот, и непресушлива инспирација за фотографија.

Summer in park 2Summer in park 4

Summer in park 8Summer in park 10

Black and white “Emptiness” ~ Црно-бела “Празнина”

I have an idea for a series of black and photos that should evoke feelings of some form of emptiness and alarm the viewer of being completely alone.

I’ll keep photographing new places and scenes, but this is pretty much how I want the series to look like. Lots of architecture, most of it washed up and decayed, no humans in sight, abandoned and dirty.

Here are some examples:

 


Имам идеја за циклус црно-бели фотографии кои треба да предизвикаат чувства на некоја форма на празнина и да го алармираат гледачот дека е целосно сам.

Ќе продолжам да фотографирам нови места и сцени, но отприлика овака сакам циклусот да изгледа. Многу архитектура, претежно избледена и распадната, без луѓе на видик, напуштени и валкани.

Money isn’t everything, but… ~ Парите не се се’, но…

We all know the cliche saying that money isn’t everything, but for plenty of reasons I disagree.

I love photography, so there’s nothing more that I want than a good camera. They say that as long as you’re creative and think outside the box, you don’t really need a good camera to take an interesting photo. But, from my modest experience I’ve learned that that’s not true. You can find yourself in a perfect place in the perfect timing and snap a unique photo, but if it’s not with a good camera, it will probably be a bit blurry, unfocused and with poor resolution. I hate that. Unfortunately, I face that problem way too often. My camera can’t handle the things I want to photograph and at the moment, I can’t afford getting a good one. So, the reality is: if you want to do a professional photography, you got to have an appropriate equipment. And that costs a lot. A camera or two, maybe few lenses, a good laptop that can handle good editing programs, the programs itself… I dream about having all of that. Not because I’m a materialist, but because I want to express myself in the best possible way and show the world my own perspective.

desk-cameras-2013-05-15.jpg

(not my photo)

Another thing I like is drawing. Now you’ll think, well okay, that’s easy. Just pick up a pen and paper and start drawing. And that’s great, that’s what I always do and enjoy. But I would like to do more than that. I would like to do graphic design, creative drawings, logos, things like that. I also have an idea for a t-shirt brand, but that’s a long story. Again, the reality is: you need an appropriate equipment. A good computer, programs, a graphic tablet, a scanner, a color printer, a light table, endless office supplies, etc. And that costs a lot.

AAEAAQAAAAAAAAvoAAAAJDhhYjdhYWRmLWZhZTItNGU0ZS1hYmRkLWM1NTA3YjVkYTNmZQ

(not my photo)

I try not to get discourage by all that. Since the beginning of this year, I try to live by this words: don’t quit the chase. It simple. Don’t stop going after what you want. Do whatever you can, everything is a step closer to you goal. So for now, I’ll keep on taking photos with my pathetic little camera and I’ll keep on drawing on a piece of paper. I’ll keep on working on my ideas.


Сите ја знаеме онаа клише изрека дека парите не се се’, но имам многу причини поради кои нема да се согласам со тоа.

Обожавам фотографија, па не постои ништо што сакам повеќе од добар апарат. Велат дека доколку си креативен и мислиш надвор од кутијата, тогаш не ти е потребен добар апарат за да направиш интересна фотка. Но, од моето скромно искуство научив дека тоа не е вистина. Можеш да се најдеш себе си на перфектното место во перфектен тајминг и да сликнеш уникатна фотка, но ако не е направена со добар апарат, најверојатно ќе биде малку замаглена, нефокусирана и со слаба резолуција. Го мразам тоа. За жал, пречесто се соочувам со тој проблем. Мојот апарат не може да го извади тоа што посакувам и во моментов, не можам да си дозолам подобар. Па, реалноста е: ако сакаш да се занимаваш со професионална фотографија, мора да поседуваш соодветна опрема. А тоа чини премногу. Еден или два апарати, можеби неколку леќи, добар лаптоп што ќе подржува добри програми за едитирање, самите програми… сонувам за еден ден да го имам сето тоа. Не затоа што сум материјалист, туку затоа што сакам да се изразам на најдобар можен начин и да му ја покажам на светот мојата перспектива.

Уште една работа која сакам да ја правам е цртање. Сега би помислиле, епа океј, тоа е лесно. Само земи пенкало и лист и започни да црташ. И тоа е супер, токму тоа и го правам и уживам правејќи го. Но би сакала да правам многу повеќе од тоа. Би сакала да работам графички дизајн, креативно цртање, дизајни на лого, и слично. Исто така имам и идеја за бренд на маици, но тоа е долга приказна. Повторно, реалноста е: потребна ти е соодветна опрема. Добар компјутер, програми, графички таблет, скенер, принтер, светлечка подлога, бескраен канцелариски прибор, итн. А тоа чини многу.

eaa720823a199ff874ee3fe907c9832d

(not my photo)

Се трудам да не се обесхрабрам од сето тоа. Од почетокот на оваа година, се трудам да живеам со овие зборови: не ја прекинувај бркотницата. Не престанувај да го бркаш тоа што го посакуваш. Прави го тоа што можеш, се’ претставува чекор поблиску до твојата цел. За сега, ќе продолжам да фотографирам со мојот патетичен мал апарат и ќе продолжам да цртам на парче хартија. Ќе продолжам да работам на моите идеи.

Latest photos ~ нови фотки

I like this one because it looks like the sky behind the building is melting into the windows, but obviously it’s a reflection. Also, I love symmetry, especially with architecture.


Ми се допаѓа оваа бидејќи делува како небото да е стопено со прозорците, но очигледно е дека е рефлексија. Исто така, обожавам симетрија, поготово во архитектурата.

Skopje architecture 28 1

 

 

To me, this is a good example of chiaroscuro. I love the contrast between the dark and the light. Also, the architecture looks kinda industrial, which I like.


За мене, ова е добар пример за киароскуро. Го обожавам контрастот помеѓу темнината и светлината. Исто така, архитектурата делува индустријално, што особено ми се допаѓа.

Skopje architecture 30 2

 

 

I hate this newly build “baroque” architecture in Skopje, it’s fake and ugly and have nothing to do with the original beautiful baroque. But, I like this photo mostly because it almost look like a poster. Especially, the right yellow building. And I love photos with layers of buildings.


Ја мразам оваа ново изградено “барокна” архитектура во Скопје, лажна е, грда е, и нема никаква врска со оригиналниот прекрасен барок. Но, ми се допаѓа оваа фотка најмногу затоа што речиси изгледа како постер. Особено, десната жолта зграда. И обожавам фотки со слоеви на згради.

Skopje architecture 31 1

 

 

I saw a red Zastava 750 car and I knew what I have to do! I put an accent to the red color and I turned the surroundings into black and white, so the red will stand out. This is one of my favorite photos I ever did.


Налетав на црвено фичо и знаев што треба да направам! Го ставив акцентот на црвената боја и околината ја претворив во црно-бело, за црвената да се истакнува. Оваа е една од моите омилени фотографии што ги имам направено.

Skopje architecture 33 4

Фотографијата – моето омилено страствено хоби ~ Photography – my favorite passionate hobby

Фотографијата од секогаш била една од моите најголеми страсти во поголемиот дел од мојот живот. Иако никогаш не сум поседувала вистински професионална опрема, сепак никогаш не сум се откажала од ова хоби. На овој блог повремено ќе постирам мои фотографии и се надевам дека со тек на времето ќе станам подобра во фотографирање и можеби, ќе добијам прилика за работа на проект.

За почеток, нема да се навраќам на стари фотографии, туку ќе започнам да постирам од таму до каде што имам стигнато. Па, еве една фотографија која ја направив пред некој ден, во последно време експериментирав со истакнување на една боја наспроти црно-бело. Отворена сум за сугестии, мислења и критики.


Photography has been one of my strongest passion for the better part of my life. Even though I’ve never owned a professional equipment, I have never given up on this hobby. On this blog, I will post from time to time some of my photos and I’m hoping that with time I’ll get better at doing this and maybe, I’ll get a chance at working on a project.

For starters, I’m not going to go back at some old photos, I will start posting the latest. So, here’s one I did the other day, I’ve been experimenting with highlighting one color against black and white. I’m opened to suggestions, opinions and reviews.

Skopje architecture 24 2

(my photo)