headache

High voltage ~ Висок напон

My head is throbbing, my vision is unclear.

Keep your eyes closed, focus on the darkness. Massaging my temples eases the tension a bit. For the moment. Clockwise circles, clockwise circles, clockwise circles…

I give up!

Get up! Can’t be in bed all day… I have to work on new designs. I might just come up with something decent today. I have to work on more tasks, make more cents. I have to keep reading and move to the next book. I have to… I have to… I have to do all these pointless stuff that doesn’t really change anything. But I have to.

…Strange but familiar vibrations are passing through my body as if you touch me, you’ll get electrocuted. Tension… I have to relax a bit… I have to work… Relax…

Work! I’m 27 and I don’t have any work experience, not a penny in the bank, nor any future prosperity.

…I took my daily vitamins and a painkiller, I hope they’ll help, but I doubt it.


Главата ми тропа, визијата ми е нејасна.

Само држи ги очите затворени, фокусирај се на темнината. Масирањево на слепоочниците ми помага да се намали тензијата барем малку. Моментално. Кругови во насока на стрелките на часовникот, кругови во насока на стрелките на часовникот, кругови во насока на стрелките на часовникот…

Се предавам!

Стани! Не можам да бидам цел ден во кревет… Морам да работам на нови дизајни. Можеби денес ќе осмислам нешто пристојно. Морам да работам да повеќе задачи, да заработам повеќе центи. Морам да продолжам да читам и да преминам на наредната книга. Морам… морам… морам да ги правам сите овие бесмислени нешта кои ништо не менуваат. Но морам.

….Чудни но познати вибрации поминуваат низ моето тело како да ако ме допреш, ќе претрпиш електричен удар. Тензија… морам да се релаксирам малку… Морам да работам… Релаксирање…

Работи! Имам 27 години и немам еден ден работен стаж, ниту еден денар во банка, ниту просперитет за иднина.

…Ги испив дневните витамини и апче против болка, се надевам дека ќе помогнат, но се сомневам.

Advertisements