balcony

One with the darkness ~ Едно со темнината

Most 27 year olds are most likely to be parting at 1:30 am on a saturday night.

I’m seating in a pitch black darkness on my balcony appreciating the fresh air this summer night has to offer. I’m having a cold chocolate milk and banana. It’s so dark, I can’t even see my hands while I’m enjoying my tasty snacks.

Pitch-black me on a pitch-black chair on a pitch-black balcony eating a pitch-black banana, drinking a pitch-black chocolate milk, on a moonless night.

It’s almost as if it’s not happening. I’m invisible, unable to be seen. One with the darkness. I am dark, I am a movement.

Bite of banana, sip of chocolate milk. Perfect.


Повеќето 27-годишни најверојатно се журкаат во 1:30 по полноќ во сабота навечер.

Јас седам во целосна темница на мојот балкон уживајќи го свежиот воздух кој оваа летна ноќ може да го понуди. Пијам студено чоколадно млеко и јадам банана. Толку е темно, што не можам да си ги видам рацете додека уживам во моите вкусни грицки.

Црно-темна јас на црно-темно темен стол на црно-темен балкон, јадам црно-темна банана, пијам црно-темно чоколадно млеко, во ноќ без месечина.

Речиси како и да не се случува. Јас сум невидлива, не можам да бидам видена. Едно со темнината. Јас сум мракот, јас сум движење.

Залак банана, голтка чоколадно млеко. Перфектно.

Advertisements