photography

New photos ~ Нови фотки

Here are couple of photos I took today.


Еве неколку фотки кои ги направив денес.

Can’t decide if I should go with colors or black and white with the next two.


Не можам да се одлучам дали да идам со боја или црно-бело со наредните 2.

 

Advertisements

Weekend vibes in the park ~ Викендашки во парк

No matter the season, Skopje city park will forever be my favorite place in the city, and a never-ending inspiration for photography.


Без разлика на сезоната, Градски парк Скопје засекогаш ќе остане моето омилено место во градот, и непресушлива инспирација за фотографија.

Summer in park 2Summer in park 4

Summer in park 8Summer in park 10

Black and white “Emptiness” ~ Црно-бела “Празнина”

I have an idea for a series of black and photos that should evoke feelings of some form of emptiness and alarm the viewer of being completely alone.

I’ll keep photographing new places and scenes, but this is pretty much how I want the series to look like. Lots of architecture, most of it washed up and decayed, no humans in sight, abandoned and dirty.

Here are some examples:

 


Имам идеја за циклус црно-бели фотографии кои треба да предизвикаат чувства на некоја форма на празнина и да го алармираат гледачот дека е целосно сам.

Ќе продолжам да фотографирам нови места и сцени, но отприлика овака сакам циклусот да изгледа. Многу архитектура, претежно избледена и распадната, без луѓе на видик, напуштени и валкани.

Latest photos ~ нови фотки

I like this one because it looks like the sky behind the building is melting into the windows, but obviously it’s a reflection. Also, I love symmetry, especially with architecture.


Ми се допаѓа оваа бидејќи делува како небото да е стопено со прозорците, но очигледно е дека е рефлексија. Исто така, обожавам симетрија, поготово во архитектурата.

Skopje architecture 28 1

 

 

To me, this is a good example of chiaroscuro. I love the contrast between the dark and the light. Also, the architecture looks kinda industrial, which I like.


За мене, ова е добар пример за киароскуро. Го обожавам контрастот помеѓу темнината и светлината. Исто така, архитектурата делува индустријално, што особено ми се допаѓа.

Skopje architecture 30 2

 

 

I hate this newly build “baroque” architecture in Skopje, it’s fake and ugly and have nothing to do with the original beautiful baroque. But, I like this photo mostly because it almost look like a poster. Especially, the right yellow building. And I love photos with layers of buildings.


Ја мразам оваа ново изградено “барокна” архитектура во Скопје, лажна е, грда е, и нема никаква врска со оригиналниот прекрасен барок. Но, ми се допаѓа оваа фотка најмногу затоа што речиси изгледа како постер. Особено, десната жолта зграда. И обожавам фотки со слоеви на згради.

Skopje architecture 31 1

 

 

I saw a red Zastava 750 car and I knew what I have to do! I put an accent to the red color and I turned the surroundings into black and white, so the red will stand out. This is one of my favorite photos I ever did.


Налетав на црвено фичо и знаев што треба да направам! Го ставив акцентот на црвената боја и околината ја претворив во црно-бело, за црвената да се истакнува. Оваа е една од моите омилени фотографии што ги имам направено.

Skopje architecture 33 4

Фотографијата – моето омилено страствено хоби ~ Photography – my favorite passionate hobby

Фотографијата од секогаш била една од моите најголеми страсти во поголемиот дел од мојот живот. Иако никогаш не сум поседувала вистински професионална опрема, сепак никогаш не сум се откажала од ова хоби. На овој блог повремено ќе постирам мои фотографии и се надевам дека со тек на времето ќе станам подобра во фотографирање и можеби, ќе добијам прилика за работа на проект.

За почеток, нема да се навраќам на стари фотографии, туку ќе започнам да постирам од таму до каде што имам стигнато. Па, еве една фотографија која ја направив пред некој ден, во последно време експериментирав со истакнување на една боја наспроти црно-бело. Отворена сум за сугестии, мислења и критики.


Photography has been one of my strongest passion for the better part of my life. Even though I’ve never owned a professional equipment, I have never given up on this hobby. On this blog, I will post from time to time some of my photos and I’m hoping that with time I’ll get better at doing this and maybe, I’ll get a chance at working on a project.

For starters, I’m not going to go back at some old photos, I will start posting the latest. So, here’s one I did the other day, I’ve been experimenting with highlighting one color against black and white. I’m opened to suggestions, opinions and reviews.

Skopje architecture 24 2

(my photo)